Thông tư Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

2/18/2024 11:40:18 PM
Ngày 05/02/2024 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Tin liên quan