Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

1/12/2024 10:45:10 AM
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2024

Thông tư số 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay thế thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Tập tin đính kèm

Tin liên quan