Chi bộ

QĐ số 04-QĐ/ĐU ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Trường ĐH Hồng Đức

QĐ số 04-QĐ/ĐU ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Trường ĐH Hồng Đức

09/05/2021
QĐ số 04-QĐ/ĐU ngày 15/4/2021 V/v chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy viên Chi bộ phòng Quản lý Đào tạo Nhiệm kỳ 2020-2022

Công đoàn

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2021
Cuộc thi trực tuyến (Tuấn thứ 2) tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026